OM ABIC KEMI AB

ABIC finns sedan 1978 med försäljningskontor och distributionslager i Norrköping. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar i huvudsak med produkter inom fem affärsområden:
Komposit
Formgivning, prototyper och verktyg
Elkraft och elektronik
Sammanfogning
Smörjmedel och oljor

ABIC ingår i Lindberg & Lund gruppen som är verksamma i Norge, Finland, Danmark och Sverige och består av Lindberg & Lund AS, Lindberg & Lund OY AB och ABIC Kemi AB.
ABIC Kemi AB och Lindberg & Lund-gruppen ingår i sin tur i Biesterfeld Spezialchemie GmbH, en av världens ledande distributörer av specialkemiska produkter till tekniska applikationer.

Allmänna leveransbestämmelser – ABIC Kemi AB

 1. Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas på alla erbjudanden, avtal, överlåtelser och leveranser så länge inte parterna skriftligen har avtalat om annat. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall alltid äga företräde framför andra avtal och villkor (såsom t.ex. men inte begränsat till köparens egna villkor, allmänna bestämmelser eller standardavtal), om inte annat skriftligen överenskommits. Om köparen i beställningsorder eller annat ställt upp bestämmelse som strider mot villkor i dessa bestämmelser, ska dessa allmänna leveransbestämmelser tillämpas även om säljaren underlåtit att göra invändning mot sådan bestämmelse.

 1. Anbud och bekräftelse

Säljaren blir bunden av sitt anbud i och med orderbekräftelse alternativt vid utförande av köparens order. På order med nettovärde under 2500 kr debiteras en expeditionsavgift om 500 kr.

 1. Leveransklausul

Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske Ex Works enligt INCOTERMS 2010. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med INCOTERMS 2010.

 1. Betalning

Betalning ska senast ske i enlighet med angivet förfallodatum på faktura. Om förfallodatum inte är angivet erläggs betalning kontant vid leverans. Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats om 9,5 procent.

 1. Leveranstid

Angett leveransdatum ska ses som en indikation. Köparen har inte rätt till någon ersättning vid leverans efter angivet leveransdatum.

 1. Försening

Finner säljaren att överenskommet leveransdatum (även delleverans) inte kan hållas, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov meddela köparen detta.

Säljaren är inte ersättningsskyldig för skada orsakad av leveransförsening.

Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot leveransen på avtalad dag, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.

Underlåter köparen att ta emot leveransen på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om produkterna hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av produkterna på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det ska säljaren försäkra produkterna på köparens bekostnad.

Är förseningen av väsentlig betydelse har den part som inte är ansvarig för dröjsmålet rätt att säga upp avtalet gällande de försenade produkterna. Detta gäller inte produkter som är specifikt beställda på köparens begäran för ett visst ändamål eller produkter som inte säljaren normalt lagerför.

 1. Successiva leveranser

Om avtalet innefattar successiva leveranser, ska varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av leverans, fel eller brist i leverans häva avtalet i sin helhet.

Om leveransförsening sker till följd av omständighet som angetts i punkt 6 äger säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån.

 1. Äganderättsförbehåll

Produkter förblir säljarens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

 1. Ansvar för fel

I orderbekräftelsen angiven kvantitet får över- eller underskridas med upp till 10 %.

Är den levererade produkten felaktig eller saknas ska säljaren om köparen så önskar, och det är praktiskt möjligt, avhjälpa felet. Åtgärdas felet eller defekten inte inom en rimlig tid, äger köparen rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet eller bristen, eller att häva avtalet om felet eller defekten är betydande.

Säljaren är inte ansvarig för skada på grund av fel eller försummelse till ett högre belopp än den levererade produktens värde.

 1. Leverans av produkter med bäst före datum

Om ej annan skriftlig överenskommelse träffats förbehåller sig säljaren rätten att leverera varor som vid leveranstillfället har minimum 1 månads hållbarhets tid.

 1. Ansvar för sakskada orsakad av produkten

Säljaren ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då produkten är i köparens besittning.

Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.

 1. Reklamation

Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen meddela säljaren om eventuella fel eller brister han har eller borde ha upptäckt vid ankomstkontroll. Skulle så inte ske förlorar köparen sin rätt att reklamera produkten på grund av fel eller defekt. I fråga om fel eller brister som uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårigheter, åligger det dock köparen att omgående efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om felet eller bristen.

För fel som inte har eller borde ha upptäckts vid köparens ankomstkontroll ansvarar säljaren för i ett år från den dag produkten levererades. För produkter med kortare bäst-före-datum begränsas säljarens ansvar till detta datum.

 1. Returer

En Produkt kan endast returneras efter föregående överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. Alla kostnader i samband med returen dras av från krediteringen, detta gäller inte om orsaken till returen beror på brister eller andra fel som Leverantören är ansvarig för.

Köparen ska märka returförsändelsen med Leverantörens returnummer.

Villkoret för att produkten ska kunna returneras är att den inte är skadad och att den returneras i obruten originalförpackning, felbeställd vara krediteras till 80% av produktpriset

Avtal om retur av en produkt kan göras upp till 30 dagar efter inköpet under förutsättning att produkten har minst 50 % återstående livslängd. En produkt som beställs speciellt för köparen kan inte returneras.

 1. Produktinformation och produktansvar

Säljaren svarar inte för att produkten är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet.

Ett användande utöver vad som anges i säkerhetsdatablad kan för köparen medföra skyldigheter i enlighet med lagstiftningen. Köparen är som nedströmsanvändare eller distributör även skyldig att fullgöra sina krav i enlighet med reach-lagstiftningen.

Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskap hos produkten.

 1. Prisjustering

Har bestämt pris avtalats och påförs efter avtalets slutande export- eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leverans eller annan liknande kostnad eller sker ändring härav skall, om kostnaden inte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

Vid valutaförändringar samt andra förändringar utom säljarens kontroll förbehåller säljaren rätten att göra motsvarande prisjusteringar.

 1. Mervärdesskatt

Alla prisuppgifter är exklusive mervärdesskatt (moms), om inte annat skriftligen är överenskommet.

 1. Insolvens m.

Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin skyldigheter, äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren rätt att skriftligen häva avtalet såvitt det avser icke levererat gods.

 1. Befrielsegrunder (force majeure)

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de inträffar efter avtalets ingående och medför att avtalets fullgörande hindras.

Arbetskonflikt och varje annan omständighet när parterna inte har någon kontroll över det, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, konfiskering, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist av på transportmedel, allmän brist på material, utebliven leverans från leverantören eller underleverantören eller förseningar av sådana leveranser till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt, brist på råvaror och liknande.

Den part, som önskar åberopa sådana omständigheter som avses ovan, skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom.

Vardera parten äger rätt, att om tiden för driftstopp överstiger tre månader efter bekräftad leveranstid, häva avtalet helt eller delvis avseende de leveranser som skulle ha skett under tiden i fråga. Detta gäller även om sådan omständighet, som ovan avses, inträffar efter avtalad leveranstid.

Ingen av parterna är skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av omständighet som angivits i denna punkt.

 1. Ansvarsfriskrivning

ABIC Kemi AB anser att alla rekommendationer och all produktinformation som presenteras är korrekt beskrivning av produktens typiska egenskaper eller användning, men det är kundens ansvar att noggrant testa produkten i kundens applikation för att avgöra dess prestanda, effektivitet och säkerhet under kundens användningsförhållanden. Förslag på användning skall inte ses som ett godkännande för intrång i något patent om inte ABIC Kemi AB lämnar en specifik skriftlig garanti för ett visst användningsområde. ABIC Kemi AB: s enda garanti är att produkten som levereras möter våra leverantörers eller ABIC Kemi AB `s vid leveranstillfället aktuella försäljningsspecifikationer. Att använda en produkt för något annat ändamål än vad som anges i säkerhetsdatabladet kan medföra skyldigheter enligt Reach-lagstiftningen.

ABIC Kemi AB frånsäger sig UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Kundens enda

kompensation och ABIC Kemi AB: s enda ansvar för brott mot garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av någon produkt som visat sig vara annan än vad som är garanterats, och ABIC Kemi AB frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador.

 1. Tvist

Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Part äger dock inför allmän domstol väcka talan om utbetalning av ostridiga enligt avtalet förfallna belopp samt beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger fem basbelopp (enligt Socialförsäkringsbalken).

General Conditions

 1. Applicability

These General Conditions apply to all offers, agreements, assignments and deliveries as long as the parties in writing have not agreed otherwise.

These General Conditions shall always take precedence over any terms and conditions (such as, but not limited to the Buyer’s own conditions, general rules or standard), unless otherwise agreed in writing. If the Buyer in the purchase order or other document, have set up provisions contrary to the terms of these regulations, these General Conditions shall apply even if the Seller failed to object to such provision.

 1. Offer and confirmation

The Seller is bound by his tender following his order confirmation alternative when performing the Buyer’s orders. SEK 500 expedition fee will be added to orders with a net value below SEK 2500.

 1. Delivery clause

If no trade term is specifically agreed, delivery shall be Ex works according to INCOTERMS 2010. If delivery terms have been agreed, it shall be interpreted in accordance with the INCOTERMS of 2010.

 1. Payment

Payment will be made no later than in accordance with the due date stated on the invoice. If the expiration date is not specified, payments is due cash on delivery. If the Buyer fails to pay, the Seller shall be entitled to an interest of 9,5 % from the due date.

 1. Delivery

Stated delivery date should be seen as an indication. Buyer is not entitled to any remuneration for the late delivery after the scheduled delivery date.

 1. Delay

If the Seller finds that he will not be able to deliver or partial delivery at the agreed time or if delay on his part seems likely, he shall without undue delay notify the Buyer thereof.

The seller is not liable for damage caused by delivery delay.

If the Buyer finds that he will be unable to accept delivery on the agreed date, or if delay on his part seems likely, he shall without undue delay notify the Seller thereof in writing stating the reason for the delay and, if possible, the time when he will be able to accept delivery.

If the Buyer fails to accept delivery on the agreed date, he shall nevertheless make any payment which is dependent on delivery as if the products in question had been delivered. The Seller shall arrange storage of the products at the Buyer’s risk and expense. If the Buyer so requires, the Seller shall insure the products at the Buyer’s expense.

If the delay is significant, he party not responsible for the delay has the right to terminate the agreement regarding the delayed products. This does not apply to products which the Seller has specifically ordered on the Buyer’s request for a particular purpose or products that the Seller’s normally do not keep in stock.

 1. Successive deliveries

If the contract includes successive deliveries, each delivery is regarded as an independent sales. Thus, the Buyer is not entitled to cancel the contract in its entirety in case of delay in delivery, errors or omissions in the delivery.

If the delivery delay occurs due to the circumstances specified in clause 6, the seller is allowed to postpone following deliveries accordingly.

 1. Retention of title

The products shall remain the property of the Seller until paid for in full, to the extent that such retention of title is valid.

 1. Liability for defects

Quantity stated in the order confirmation may be over or under delivered by up to 10%.

Is the product supplied incorrect or missing, the Seller shall if the Buyer so wishes, and it is practically possible, remedy the defect. If the error or defect is not corrected within a reasonable time, the Buyer is entitled to a price reduction corresponding to the defect or deficiency, or to cancel the contract if the fault or defect is significant.

The Seller is not responsible for damage due to the fault or neglect to a higher amount than the delivered product value.

 1. Delivery of products with best before date

If no other written agreement has been reached, the seller reserve the right to deliver goods which at the time of delivery, have a minimum of 1 month shelf life.

 1. Liability for damage to property caused by the product

The Seller shall have no liability for damage caused by the products to any (movable or immovable) property, or consequential loss due to such damage, occurring while the products are in the Buyer’s possession.

The Buyer shall indemnify and hold the Seller harmless to the extent that the Seller incurs liability towards any third party in respect of loss or damage for which the Seller is not liable towards the Buyer according to the first paragraphs of this clause.

The above limitations of the Seller’s liability does not apply if he has been guilty of gross negligence.

If a third party lodges a claim for compensation against Seller or Buyer for loss or damage referred to in this clause, the other party to the contract shall forthwith be notified thereof in writing.

 1. Complaints

The Buyer shall notify the Seller in writing within one week from the delivery of any defects or deficiencies he has or should have discovered upon incoming inspection.

If the Buyer fails to notify the Seller in writing within the above time limits, he loses his right to make any claim in respect of the defect.

Defects which are discovered or should have been discovered when the products were handed over to the Buyer must be notified immediately. Where the defect may be assumed to have occurred in transit, and receipt is given for the products on a specific consignment note, the defect must also immediately be reported to the carrier.

The Seller´s liability is limited to defects which appears within a period of one year from the date of delivery.

The Seller´s liability is limited to products ‘best before’ date.

 1. Returns

A Product can only be returned upon prior agreement between the Supplier and the Buyer. All costs in connection with the return are deducted from the credit, this does not apply if the reason for the return is due to defects or other failures for which the Supplier is responsible.

The buyer must mark the return shipment with the Supplier’s return number.

The condition for the return is that product it is not damaged and that it is returned in unbroken original packaging, if a customer wants to return a product due to incorrect order the goods will be credited at 80% of the products purchase price.

An agreement to return a product can be made up to 30 days after the purchase, provided the product has at least 50% remaining life.

A product specially ordered for the buyer cannot be returned.

 1. Product information and product liability

The Seller is not responsible that the product is fit for any particular purpose unless he has in written warranty stated that is the case.

To use the product beyond what is stated in the safety data sheet may impose obligations in accordance with law for the Buyer. The Buyer is obliged, as a distributer or downstream user, to fulfill their requirements according to the REACH legislation.

The Seller has no liability for damages due to harmful property of the product.

 1. Price adjustment

Has a certain price been agreed and is, after that, export or import fees, duties, taxes on exports, imports and delivery or other similar charges imposed or if there is changes of those, shall, if the costs are not taken into account in the agreement, the price be changed accordingly.

The Seller reserves the right to adjust its prices in the event of currency fluctuations or other changes beyond the Seller´s control.

 1. Value added tax

All prices are exclusive of value added tax (VAT), unless otherwise agreed in writing.

 1. Insolvency

If there are reasonable grounds to believe that the Buyer will not fulfill his obligations, the Seller has the right to demand acceptable security. If this is not done without delay, the Seller may in writing terminate the agreement relating to non-delivered products.

 1. Grounds for relief (Force Majeure)

The following circumstances shall constitute grounds for relief if they impede the performance of the contract.

Industrial disputes and any other circumstance beyond the control of the parties, such as fire, war, mobilization or military call up of a comparable scope, requisition, seizure, trade and currency restrictions, insurrection and civil commotion, shortage of transport, general shortage of materials, restrictions in the supply of power and defects or delays in deliveries by sub-contractors caused by any such circumstance as referred to in this clause.

The party who wishes to invoke the circumstances referred to above, shall forthwith give written notice to the other party.

Either party may, if downtime exceeds three months after confirmation of delivery, cancel the contract in whole or in part, in respect of the supplies that would have taken place during the time in question. This also applies if such circumstances as above referred to, occurs after the agreed delivery time.

Neither party is liable in case of termination of the contract in whole or in part, due to circumstances as stated in this clause.

 1. Disclaimer

ABIC Kemi AB believes that any product use recommendation or product information presented is an accurate description of the typical characteristics or uses of the product, but it is your responsibility to thoroughly test the product in your specific application to determine its performance, efficacy, and safety under your conditions of use. Suggestions of uses should not be taken as inducements to infringe any patent unless ABIC Kemi AB provides you with a specific written warranty of fitness for a particular use, ABIC Kemi AB’s sole warranty is that the product as supplied will meet our supplier’s or ABIC Kemi AB`s then current sales specifications. Using a product for any purpose beyond what is stated in the MSDS may impose obligations under the REACH-legislation.

ABIC Kemi AB SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR PARTICULAR

PURPOSE. Your exclusive remedy and ABIC Kemi AB’s sole liability for breach of warranty is limited to refund of the purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted, and ABIC Kemi AB expressly disclaims any liability for incidental and consequential damages.

 1. Dispute

Disputes arising of the agreement, amendments and additions to the agreement and any related legal matters shall be settled by arbitration in accordance with Swedish law. The arbitration shall take place in Stockholm.

However a party may bring legal proceedings in a public court concerning payment of undisputed amounts due under the contract and concerning other claims whose principal is less than four times the base amount.

Policy för behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

 Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi har tillgång till dina personuppgifter för att du är kund, leverantör eller är medarbetare hos oss eller för att du till exempel varit i kontakt med oss på en mässa eller genom vår hemsida.

Du har när som helst rätt att begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att om vi inte får behandla dina personuppgifter kan detta innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du kontaktar oss via vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Vi är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Nedan förklarar vi hur vi använder oss av cookies och dina val om användning av dessa.

Se även vår policy för behandling av personuppgifter som avser hanteringen av dina personuppgifter.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från ABIC eller partners webbservrar och lagras på din enhet enligt nedan. Vi använder flera typer av cookies:

Session – cookies – Tillfälliga cookies som tas bort när du stänger webbläsaren eller appen

Permanenta – cookies – Cookies som finns kvar tills du tar bort dem eller de upphör att gälla

Första parts  -cookies – Cookies sätts av webbplatsen du som användare besöker

Tredje parts – cookies – Cookies sätts av tredje parts webbplats

Web beacons är små, transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Cookies som vi använder förbättra normalt sett våra tjänster till dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera medan andra gör våra tjänster mer smidiga för dig som användare. I allmänhet kategoriserar vi våra cookies och deras funktion enligt följande:

Cookies för kärnfunktionalitet är nödvändiga för att tillhandahålla våra grundläggande tjänster, till exempel för användning av olika betalningsmetoder eller vår kundportal.

Cookies för optimering ger analytisk information på en detaljerad nivå om din användning av våra tjänster. Informationen tillåter oss att kontinuerligt förbättra våra tjänster och är därför nödvändiga.

Preferens – cookies tillåter oss att spara inställningar som tex valfritt språk eller om du vill fördefinera dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies kan vi inte anpassa våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga och är en viktig del av vår tjänst för att göra din upplevelse så smidig som möjligt.

Säkerhetsrelaterade cookies håller våra tjänster och dina data säkra, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda dina data. Eftersom detta är en viktig aspekt av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Cookies för marknadsföring

ABIC Kemi AB använder cookies till marknadsföring för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, via e-postmarknadsföring och i annonser från tredje part.

Marknadsstöd- cookies från vår marknadsföringsplattform tillåter oss att hålla kommunikationen med dig så relevant som möjlig. Baserat på personlig information som tillhandahålls av användaren, t.ex. genom formulären på vår hemsida, kan ABIC se till att webbplatsen och annonseringskanalerna visar mer relevant information.

Analyser- cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats och ger oss inblick i allmänna användarmönster, istället för att fokusera på enskilda användare. Denna information hjälper oss att förbättra upplevelsen på webbplatsen.

Annonsering- cookies för annonsering samlar information om dina aktiviteter och uttryckta intressen på vår hemsida så att vi kan visa mer relevant och målinriktad annonsering i tredje parts kanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Hur kan du kontrollera ABIC Kemi AB´s användning av cookies?

Din webbläsare eller enhet kommer vanligtvis att erbjuda inställningar om användningen och omfattningen av cookies. Vänligen se din webbläsares eller enhetens referensdata för att lära dig hur du justerar dina inställningar. Du kan tex blockera alla cookies, acceptera endast cookies från första part eller radera alla cookies när du avslutar din webbläsare.

Observera att några av de tjänster vi erbjuder inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

Ansvarsfriskrivning

ABIC Kemi AB anser att alla rekommendationer och all produktinformation som presenteras är korrekt beskrivning av produktens typiska egenskaper eller användning, men det är kundens ansvar att noggrant testa produkten i kundens egen applikation för att avgöra dess prestanda, effektivitet och säkerhet under kundens egna användningsförhållanden. Förslag på användning skall inte ses som ett godkännande för intrång i något patent om inte ABIC Kemi AB lämnar en specifik skriftlig garanti för ett visst användningsområde. ABIC Kemi AB: s enda garanti är att produkten som levereras möter våra leverantörers eller ABIC Kemi AB `s vid leveranstillfället aktuella försäljningsspecifikationer. Att använda en produkt för något annat ändamål än vad som anges i säkerhetsdatabladet kan medföra skyldigheter enligt Reach-lagstiftningen. ABIC Kemi AB frånsäger sig sig uttryckligen all annan uttalad eller underförstådd garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte. Kundens enda kompensation och ABIC Kemi AB: s enda ansvar för brott mot garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av någon produkt som visat sig vara annan än vad som är garanterats, och ABIC Kemi AB frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador.

Disclaimer

ABIC Kemi AB believes that any product use recommendation or product information presented is an accurate description of the typical characteristics or uses of the product, but it is your responsibility to thoroughly test the product in your specific application to determine its performance, efficacy, and safety under your conditions of use. Suggestions of uses should not be taken as inducements to infringe any patent unless ABIC Kemi AB provides you with a specific written warranty of fitness for a particular use, ABIC Kemi AB’s sole warranty is that the product as supplied will meet our supplier’s or ABIC Kemi AB`s then current sales specifications. Using a product for any purpose beyond what is stated in the MSDS may impose obligations under the REACH-legislation. ABIC Kemi AB SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. Your exclusive remedy and ABIC Kemi AB’s sole liability for breach of warranty is limited to refund of the purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted, and ABIC Kemi AB expressly disclaims any liability for incidental and consequential damages.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vår affärsidé är att med god produktkännedom och tekniskt kunnande efter kundens krav råda och vägleda till optimalt val av produkt.

Vi arbetar aktivt med att få våra kunder att välja produkter som har minsta miljöpåverkan.

Ständiga förbättringar och kritisk granskning är ledord i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vi lyssnar till kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi betraktar exiterande lagar, miljökrav och andra föreskrifter som minimikrav.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken och sträva efter att förebygga föroreningar och hushålla med naturens resurser.

Vi strävar kontinuerligt efter att höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos alla våra anställda.

Vid bedömning av affärspartner betraktar vi aktivt kvalitets- och miljöarbete som en merit.

Denna kvalitets- och miljöpolicy gäller för ABIC Kemi AB som arbetar med ISO 9001och ISO 14001 enligt  Hackeforsmodellen i Risängens Miljö- och kvalitetsgrupp.

Arbetsmiljöpolicy

För att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö för samtliga anställda och så långt det är möjligt och för att förebygga olyckor arbetar vi proaktivt genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). För att säkerställa att vi utför vårt arbetsmiljöarbete på bästa sätt arbetar vi efter arbetsmiljöledningssystem enligt ISO45001:2018.

Genom delaktighet och kompetensutveckling ska samtliga anställda stimuleras i sitt arbete och bemötas med respekt. Varje medarbetare ska delta i riskbedömningen av arbetsplatsen.

Alla har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

På arbetsplatsen är ingen form av mobbing, trakasserier eller kränkande särbehandling accepterat.

Vi strävar efter att förebygga missbruk av alkohol och droger och vi erbjuder de anställda stöd och hjälp om missbruk skulle upptäckas.

Kontinuerligt förbättrar vi arbetsmiljön organisatoriskt, socialt och fysiskt.

Lagstiftning och andra bindande krav utgör en miniminivå i våra arbetsmiljöambitioner.

Vi arbetar ständigt med nya mål som ska främja individens hälsa och vårt arbetsmiljöarbete.